Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slakeless /'sleiklis/  

  • Tính từ
    (thơ ca) không làm đỡ được (cơn khát); không làm nguôi được (hận...); không thoả mãn được