Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm giảm, làm bớt, làm dịu
    tôi hy vọng rằng lời tuyên bố đó sẽ làm dịu bớt nỗi sợ của quần chúng

    * Các từ tương tự:
    allayer