Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dập tắt, làm tắt
  quench a fire
  dập tắt lửa
  làm tắt lòng say mê nồng nàn của ai
  làm hết (khát), làm nguôi
  quench one's thirst with cold water
  uống nước lạnh cho hết khát
  không gì có thể làm nguội ở anh ta lòng ước mong trở về nhà lần nữa
  nhúng (kim loại nóng đỏ) vào nước lạnh cho mau nguội

  * Các từ tương tự:
  quenchable, quencher, quenching, quenchless