Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũ)
  [làm cho] ngán, [làm cho] phát ngấy, [làm cho] phát ớn lên
  phát ớn lên vì những thức ăn giàu dinh dưỡng

  * Các từ tương tự:
  cloying, cloyingly, cloyingness