Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm phát ngấy, làm phát ớn
  a cloying manner
  cung cách làm phát ớn lên được

  * Các từ tương tự:
  cloyingly, cloyingness