Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khí thải, hơi thải, khói thải
  the smell of the exhaust
  mùi khí thải
  exhaust fumes
  khói thải ra
  (cách viết khác exhaust-pipe) ống xả
  my car needs a new exhaust
  chiếc xe của tôi cần một ống xả mới
  Động từ
  làm kiệt sức, làm mệt lử
  cuốc đi xe đạp dài đã làm chị ta kiệt sức
  dùng cạn kiệt, dốc hết ra
  exhaust one's patience
  vận dụng hết lòng kiên nhẫn
  exhaust a money supply
  tiêu sạch túi tiền
  vét kiệt, làm cạn
  exhaust a well
  vét kiệt nước giếng
  nói hết mọi khía cạnh của (vấn đề gì)
  tôi nghĩ là chúng ta đã nói hết về vấn đề này rồi

  * Các từ tương tự:
  exhaust-driven, exhaust-pipe, exhausted, exhaustedly, exhauster, exhaustibility, exhaustible, exhausting, exhaustingly