Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khói; hơi
  hơi xăng
  khói thuốc lá
  Động từ
  (+ at) nổi giận
  fume at the delay
  nổi giận vì sự chậm trễ
  bốc khói; bốc hơi
  hun khói, xông khói (chủ yếu nói về gỗ, để làm cho gỗ sẫm màu hơn)
  gỗ sồi đã hun khói

  * Các từ tương tự:
  fume-off, fume-proof, fume-resistant, fumed