Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nắp, vung
  mí mắt (cũng eyelid)
  flip one's lid
  xem flip
  put the [tin] lid on something (things)
  (khẩu ngữ)
  [là sự kiện cuối cùng] làm bùng nổ
  take (lift, blow…) the lid off something
  tiết lộ, để lộ ra

  * Các từ tương tự:
  lidar, lidded, lidless, lido