Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Kỹ thuật) miếng đệm mối nối
    (Hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)