Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sương [lẫn] khói (thường xuất hiện ở những thành phố công nghiệp)
    sương khói thường gây ách tắc giao thông ở Luân Đôn