Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hơi độc, chướng khí
  a miasma rose from the marsh
  hơi độc bốc lên từ đầm lấy
  (bóng) không khí ngột ngạt
  a miasma of despair
  một bầu không khí tuyệt vọng ngột ngạt

  * Các từ tương tự:
  miasmal, miasmata, miasmatic