Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hương thơm, mùi thơm
    sự thơm