Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redolence /'redələns/  

  • Danh từ
    sự nực mùi
    sự gợi nhớ