Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragrancy /'freigrəns/  

  • Danh từ
    mùi thơm phưng phức, hương thơm ngát