Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [bắt] làm quá sức
  overwork a horse
  bắt con ngựa làm quá sức
  you'll become ill if you continue to overwork
  anh sẽ ốm nếu anh tiếp tục làm việc quá sức
  dùng quá [nhiều] hóa nhàm
  một từ ngữ dùng nhiều quá hóa nhàm
  Danh từ
  sự làm việc quá sức
  ill through overwork
  ốm vì việc quá sức