Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overtax /,əʊvə'tæks/  

 • Động từ
  làm cho quá căng [thẳng]
  overtax one's strength
  căng sức quá mức
  overtax one's patience
  làm cho phải kiên nhẫn quá mức
  đánh thuế quá cao; bắt trả thuế quá cao