Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lỗ thông, lỗ thoát, lỗ
  lỗ sáo
  lỗ đít (của chim, cá, bò sát…)
  give [full] vent to something
  nói cho hả, trút hết
  he gave vent to his anger by kicking the chair
  anh ta đá chiếc ghế để trút đi cơn giận của mình
  Động từ
  vent something [on somebody]
  trút hết, làm cho hả
  nó trút cơn giận lên đầu bà vợ quen chịu đựng của nó
  Danh từ
  đường xẻ tà (ở áo)

  * Các từ tương tự:
  vent-hole, vent-holt, vent-peg, vent-pipe, venta, ventage, venter, ventiduct, ventil