Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống thông gió, ống thông hơi