Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vent-hole /'venthoul/  

  • Danh từ
    lỗ thông hơi (trên thùng rượu)