Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẫu) bụng
  bắp, bụng (của bắp cơ...)
  (pháp lý) vợ
  a son by another venter
  đứa con trai vợ khác