Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    van (kèn)

    * Các từ tương tự:
    ventilate, ventilating, ventilation, ventilative, ventilator, ventilatory