Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống, ống dẫn
  một ống dẫn không khí bị tắc
  ống lệ

  * Các từ tương tự:
  ductile, ductility, ducting, ductless, ductless gland, ductule, ductus