Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ductility /dʌktiləti/  

  • Danh từ
    tính vuốt dãn được (kim loại)
    (nghĩa bóng) tính dễ uốn nắn, tính dễ bị ảnh hưởng (người)