Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẩu) ống
  ductus arteriosus
  ống động mạch
  ductus vaginalis
  âm đạo