Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không ống, không ống dẫn
  ductless glands
  (giải phẫu) tuyến nội tiết

  * Các từ tương tự:
  ductless gland