Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ductless gland /,dʌktlis'glænd/  

  • (giải phẫu)
    tuyến nội tiết