Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

articulate /ɑ:'tikjʊlət/  

 • Tính từ
  có khả năng diễn tả ý nghĩ một cách rõ ràng bằng lời
  she's unusually articulate for a ten-year old
  ở tuổi lên mười cô bé có khả năng diễn tả ý nghĩ một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
  [được] phát âm rõ
  (kỹ thuật, giải phẫu) có khớp nối
  Động từ
  đọc rõ ràng, phát âm rõ ràng
  I'm a little deafplease articulate [your wordscarefully
  tôi hơi nặng tai, xin phát âm rõ ràng cho
  (kỹ thuật, giải phẫu) nối bằng khớp; khớp
  bones that articulate (are articulatedwith others
  xương khớp với các xương khác

  * Các từ tương tự:
  articulated lorry, articulated vehicle, articulately, articulateness