Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

articulated lorry /ɑ:,tikjʊleiti 'lɒri/  

  • Danh từ
    (cách viết khác articulated vehicle) (Mỹ tractor-trailer)
    xe tải có khớp móc (giữa đầu xa và thùng xe; vòng các khúc quanh ở đường một cách dễ dàng)