Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    rõ ràng, rành mạch