Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phát âm rõ ràng và rành mạch