Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái phễu
  ống khói (tàu thủy…)
  Động từ
  (-ll-, Mỹ -I-)
  [làm cho] chảy qua phễu hay một khoang hẹp
  nó rót dầu vào chai
  đám đông tuồn ra khỏi cổng sau trận đấu bóng đá

  * Các từ tương tự:
  funnel-form, funnelled, funnelless