Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ thủng; lỗ thông hơi
    (âm nhạc) lỗ sáo