Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khe, rãnh
  put a coin in the slot
  bỏ đồng tiền vào khe
  a slot in the top of a screw
  rãnh trên đầu chiếc đinh ốc
  chỗ, vị trí (trong một loạt buổi phát thanh, buổi giảng bài)
  find a slot for a talk on the economy
  tìm được một chỗ để nói chuyện về kinh tế
  Động từ
  (-tt-)
  tạo khe; đục rãnh (ở vật gì)
  slot [something (somebody)] in, into, through…
  [cho] vào khe; [lắp] vào rãnh
  slot the edge of the panel into the groove
  cho mép tấm ván vào đường rãnh
  can we slot her into a job in the sales department?
  anh có thể xếp cho cô ta vào làm ở bộ phận bán hàng không?

  * Các từ tương tự:
  slot-machine, sloth, sloth-bear, sloth-monkey, slothful, slothfully, slothfulness, slotted, slotted spatula