Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hốc tường (để đặt tượng…)
    a niche with a shelf
    hốc tường có đặt kệ sách