Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcove /'ælkəʊv/  

  • Danh từ
    góc kê giường
    the bed fits neatly into the alcove
    chiếc giường đặt vừa gọn vào góc kê