Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ cũng vacation) thời gian ngừng họp, thời gian nghỉ (nghị viện, tòa án…)
  (Mỹ) giờ nghỉ (trường học)
  hốc tường
  ngách, hốc
  a drawer with a secret recess
  ngăn kéo có một ngách kín
  (nghĩa bóng) trong những ngóc ngách tận đáy lòng
  Động từ
  (thường ở dạng bị động) đặt trong hốc tường
  giá sách đặt trong hốc tường
  (thường ở dạng bị động) tạo hốc (ở tường)
  (Mỹ) ngừng học, nghỉ (nghị viện, tóa án)

  * Các từ tương tự:
  recession, recessional, recessionary, Recessionary gap, recessive, recessus