Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (ktế) tình trạng suy thoái
  an industrial recession
  tình trạng suy thoái công nghiệp
  sự rút đi
  the gradual recession of flood waters
  sự rút dần của nước lũ

  * Các từ tương tự:
  recessional, recessionary, Recessionary gap