Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hố; hốc; ổ
    khoang; ngách; khe