Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holiday /'hɒlədei/  

 • Danh từ
  ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ
  (Mỹ vacation) (thường số nhiều) kỳ nghỉ
  kỳ nghỉ hè
  tôi được phép nghỉ mỗi năm hai mươi ngày
  holiday clothes
  quần aó mặc ngày lễ
  a busman's holiday
  xem busman
  high days and holidays
  xem high
  on holiday; on one's holidays
  đang nghỉ phép
  the typist is away on holiday this week
  người đánh máy tuần này nghỉ phép
  Động từ
  (Anh) (cũng vacation)
  nghỉ lễ, đi nghỉ
  họ đang đi nghỉ ở bờ biển phía tây

  * Các từ tương tự:
  holiday camp, holiday maker