Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holiday maker /hɔlədimeikə[r]/  

  • Danh từ
    người đi nghỉ