Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vắng mặt, buổi vắng mặt, lúc vắng mặt
  in the absence of the manager
  trong khi người điều hành vắng mặt
  nhiều buổi vắng mặt ở trường
  sự thiếu, sự không có
  the absence of definite proof
  sự thiếu chứng cứ rõ ràng
  absence of mind
  sự lơ đãng
  conspicuous by one's absence
  leave of absence
  xem leave

  * Các từ tương tự:
  absence or presence