Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holiday camp /'hɔlədəi kæmp/  

  • (cũng holiday center)
    nơi nghỉ, nơi cắm trại kỳ nghỉ