Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red-letter /'red'letə/  

 • Tính từ
  viết bằng chữ đỏ (trên lịch); (nghĩa bóng) được coi là ngày vui mừng
  red-letter day
  ngày nghỉ, ngày lễ; ngày vui mừng

  * Các từ tương tự:
  red-letter day