Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red-letter day /red'letədei/  

  • ngày quan trọng; ngày đáng ghi nhớ (vì đã có điều hay xảy đến)