Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt)
  (cách viết khác fem) (viết tắt của female) nữ (trong các bản khai)
  (cách viết khác fem) (viết tắt của feminine) [giống] cái
  (âm nhạc) (viết tắt tiếng Ý forte) mạnh

  * Các từ tương tự:
  F, f, F, f-number, F-statistic, F-test, f.m.s, f.o, FA, fa