Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    hệ thống sản xuất linh hoạt (Flexible Manufacturing System)