Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thống kê F
    Thống kê tuân theo phân phối F. Thường được sử dụng để kiểm định ý nghĩa chung của một tập hợp các biến giải thích trong phân tích hồi quy