Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furlough /'fɜ:ləʊ/  

 • Danh từ
  phép nghỉ (cho công chức, binh lính làm việc ở nước ngoài)
  six month's furlough
  phép nghỉ sáu tháng
  going home on furlough
  về nước (từ nước ngoài) nghỉ phép