Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    busman's holiday
    ngày nghỉ nhưng vẫn làm việc như mọi ngày
    họa sĩ bỏ ra một ngày nghỉ vẽ ngôi nhà của chính mình