Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sabbatical /sə'bætikl/  

 • Danh từ
  (cách viết khác sabbatic)
  kỳ phép (cho giáo sư nghỉ để đi nghiên cứu, tham quan…), sự nghỉ phép
  take a sabbatical
  nghỉ phép
  be on sabbatical
  đang nghỉ phép
  Tính từ
  a sabbatical term
  kỳ [nghỉ] phép